همکارهای ما

در طول این سال ها افتخار کار و همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی مختلف در اسپانیا و ایران و همچنین نمایندگی بعضی از آنها را داشته ایم.

سازمان های اسپانیایی مثل: اتحادیه فومنت , Pimec, Acció, Prodeca , Casa Asia, بانک بانکیا, بندر تاراگونا, و…

سازمان های ایرانی مانند: اتاق بازرگانی ایران, اتاق تهران, اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا, انجمن وارد کنندگان گوشت, وزارت صنایع, سفارت ایران در اسپانیا و…

 

igaqbr5d_400x400

اتحادیه شرکت های متوسط و بزرگ ایالت کاتالونیا و تنها موسسه ای  که به طور گسترده منافع صنایع کاتالان و کارآفرینان آن را در مراکز تصمیمگیری و قدرت حفظ می کند.

prodeca

شرکت دولتی وابسته به وزارت کشاورزی، دامداری، شیلات و غذای دولت کاتالونیا.

ارائه دهنده خدمات حمایتی برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی  کاتالونیا  در تجارت خارجی و روند بین المللی آن.

PIMEC-NOU

اتحادیه شرکت های کوچک و متوسط کاتالوتیا

 

Farrokhfaraz

Farrokh Faraz Trading Company

شرکت ایرانی با بیش از 20 سال تجربه در بخش تجارت بین الملل و متخصص در صادرات و واردات در خاورمیانه.

Image result for logo puerto tarragona

Image result for casa asia logo